Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.10.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17080101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17080102Volba návrhové komise
2Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17080201Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM17080301Zápis č. 3 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 26.09.2017
ZM17080302Zápis č. 7/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 13.9.2017
ZM17080303Zápis z 28. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.10.2017
ZM17080304-05Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017
ZM17080306Žádost paní ****************** o prominutí pohledávky
ZM17080307Návrh na schválení soudního smíru s panem ****************
ZM17080308Žádost manželů **************************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM17080309Mimořádné dotace - Agentura osobní asistenční služby z.ú. a Valerie Machová
ZM17080310Dotační program Statutárního města Děčín pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor školství a kultury pro rok 2018
ZM17080311Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2018
ZM17080312Pravidla a Harmonogram přípravy participativní části rozpočtu města Děčín
ZM17080313Žádost HC Grizzly Děčín, s.r.o. o mimořádnou dotaci na sportovní činnost
ZM17080314Oprava lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem
ZM17080315Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace pro rok 2017
4Odprodej pozemků
ZM17080401Prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem - záměr
ZM17080402Prodej pozemku st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec - záměr
ZM17080403Prodej pozemku p. č. 1933/5 k. ú. Podmokly - záměr
ZM17080404Prodej pozemku p. č. 579/1 k. ú. Vilsnice - záměr
ZM17080405Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I
ZM17080406Prodej pozemku p.č.3017 k.ú. Děčín - Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400
ZM17080407Prodej pozemku p.č. 1679/2 v k.ú. Podmokly
ZM17080408Prodej částí pozemků p. č. 761/119, p. č. 761/118 a p. č. 761/130 v k. ú. Bynov
ZM17080409Prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č. 7 k. ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM17080410Pozemek p. č. 479/3 k. ú. Březiny u Děčína - bezúplatný převod
ZM17080411-15Výkup lesních, příp. zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice
ZM17080416Pozemek p.č. 393/4 k.ú. Folknáře – vydržení
ZM17080417Směna částí pozemků v k.ú. Děčín – revokace
ZM17080418Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – revokace
ZM17080419Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec – revokace, prodej N
ZM17080420Prodej pozemku p. č. 75/4 k. ú. Prostřední Žleb - revokace
5Informace o činnostech orgánů města
ZM17080501Informace o činnostech orgánů města
6Diskuse a závěr