Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 30.11.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17090101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17090102Volba návrhové komise
2Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17090201Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Příspěvek města do Destinačního fondu České Švýcarsko
ZM17090301Příspěvek do Destinačního fondu České Švýcarsko
4Ostatní záležitosti
ZM17090401Zápis č. 8/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 18.10.2017
ZM17090402Žádost pana ********** *********** o prominutí pohledávky
ZM17090403Žádost pana ******************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM17090404Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2018
ZM17090405Dodatek č. 1 ke smlouvě DÚK - přečíslování linek MAD a výše referenčních tržeb od 10.12.2017
ZM17090406Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - změna přílohy č. 1 a č. 4
ZM17090407Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2017
ZM17090408Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému členu zastupitelstelstva
5Odprodej pozemků
ZM17090501Pozemek p.č. 2648/1 k.ú. Podmokly-věcné břemeno
ZM17090502Prodej pozemku p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM17090503Prodej částí pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM17090504Prodej pozemku p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM17090505Směna částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM17090506-07Směna pozemků – revokace, záměr
ZM17090508-09Pozemek p.č. 469/1 k.ú. Podmokly - prodej, vydržení
ZM17090510-11Prodej částí pozemku p.č. 622/1 k.ú. Děčín
ZM17090512-13Prodej částí pozemku p.č. 374/1 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM17090514Prodej pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Děčín
ZM17090515Prodej pozemku st. p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov
ZM17090516Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly – revokace, prodej N
ZM17090517Výkup pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín
6Informace o činnostech orgánů města
ZM17090601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr