Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.04.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18040101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18040102Volba návrhové komise
2Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18040201Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM18040301SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2017
ZM18040302Žádost paní ******* ************* o prominutí pohledávky
ZM18040303Žádost pana ********** ************ o prominutí pohledávky
ZM18040304Zápis č.3/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.3.2018
ZM18040305-07Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022 - opakovaná volba
ZM18040308Novelizace Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín
ZM18040309Dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti a na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč
ZM18040310Žádost paní ********************* o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM18040311Návrh na změnu Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín
ZM18040312Nabídka Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s na odkup 1 ks akcie OHK.
ZM18040313Koordinovaný přístup ke škole s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami
4Odprodej pozemků
ZM18040401Prodej pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM18040402Prodej části pozemku p.č. 389 k.ú. Podmokly – záměr
ZM18040403Prodej části pozemku p.č. 271/1 k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM18040404Prodej pozemků v k. ú. Děčín - záměr
ZM18040405Prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb
ZM18040406Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – dohadovací řízení
ZM18040407Pozemky k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM18040408Výkup pozemků v k.ú. Březiny u Děčína
5Informace o činnostech orgánů města
ZM18040501Informace o činnostech orgánů města
6Diskuse a závěr