Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.06.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18060101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18060102Volba návrhové komise
2Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18060201Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2017
ZM18060301Návrh Závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2017
4Ostatní záležitosti
ZM18060401-02Zápis z 35. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 03.05.2018, zápis z 36. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.06.2018
ZM18060403Zápis č. 5/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 23. 5. 2018
ZM18060404Žádost paní *********** ********* o prominutí pohledávky
ZM18060405Žádosti o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinným domům v k.ú. Podmokly
ZM18060406Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Krásný Studenec
ZM18060407Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM18060408Zásobník projektů Akčního plánu města Děčín na rok 2019
ZM18060409Situace kolem úprav kolejiště nádraží Děčín-východ
ZM18060410Návrh Dohody o změně výše příspěšvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska
ZM18060411Žádost paní ********************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
ZM18060412Městské slavnosti Děčín 2019 - Hudební festival Labefest
ZM18060413Dodatek č. 2 ke smlouvě DÚK - změna tarifu od 1.9.2018
ZM18060414Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM18060415Participativní rozpočet města Děčín
ZM18060416Smlouva o spolupráci v rámci stavby I/62, Děčín - Vilsnice
ZM18060417Žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. o dotaci - investice
ZM18060418Žádost Sportovního klubu Děčín, z.s. o dotaci - investice
ZM18060419Žádost o dotaci v oblasti sportu - Veslařský klub Slavia Děčín z.s.
ZM18060420Žádost o dotaci na investice - TJ Union Děčín - spolek
ZM18060421Plán rozvoje sportu
ZM18060422Přijetí dotace na projekt Ekoautomobil
ZM18060423Chytrá karta DPmD - podpora projektu
ZM18060424MAP II - předfinancování projektu
5Odprodej pozemků
ZM18060501Pozemek p.č. 2879 k.ú. Podmokly - bezúplatný převod formou daru
ZM18060502Pozemky v k.ú. Podmokly – bezúplatný převod
ZM18060503-04Směna pozemků – záměr
ZM18060505Prodej části pozemku p. č. 2646 k. ú. Podmokly - záměr
ZM18060506Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM18060507Prodej části pozemku p.č. 307/1 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM18060508Prodej části pozemku p.č. 389 k.ú. Podmokly
ZM18060509Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
ZM18060510Prodej pozemku p.č. 1112/2 k.ú. Podmokly
ZM18060511Prodej pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín
ZM18060512Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně stavby Labské nábřeží čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb
6Informace o činnostech orgánů města
ZM18060601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr