Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 20.09.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18070101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18070102Volba návrhové komise
2Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18070201Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018
ZM18070301Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2018
4Problematika čerpání střednědobého úvěru
ZM18070401Problematika čerpání střednědobého úvěru
5Ostatní záležitosti
ZM18070501Zápis z 37. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.09.2018
ZM18070502Zápis č. 06/2018 ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 20. 6. 2018
ZM18070503Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM18070504-05Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022 - opakovaná volba
ZM18070506Návrh na pojmenování a přejmenování plochy v Děčíně I a náměstí v Děčíně I a IV
ZM18070507Žádost manželů ********** a ******** ************* o prominutí pohledávky
ZM18070508Žádost paní ************ ************ o prominutí pohledávky
ZM18070509Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly
ZM18070510Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína
ZM18070511Prodloužení platnosti 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín
ZM18070512Strategický plán sociálního začleňování Děčín 2018 - 2020 - 1. revize
ZM18070513Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu v ul. Fűgnerova 411/26, Děčín na sociální bydlení“
ZM18070514Mimořádná dotace - Společnost Parkinson, z. s.
ZM18070515Rozhodnutí o poskytnutí dotace Adrianě Holanové
ZM18070516Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - II. etapa
ZM18070517Škola pro všechny - partnerská smlouva
ZM18070518Žádost paní ****************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
ZM18070519Žádost pana ************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
ZM18070520Žádost paní ******************* o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek.
ZM18070521Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
ZM18070522Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
ZM18070523Žádost o dotaci v oblasti sportu - Veslařský klub Slavia Děčín z.s.- investice
ZM18070524Žádost o revokaci usnesení zastupitelstva města k žádosti o poskytnutí dotace pro TJ Union Děčín - spolek
ZM18070525Smlouva o právu provést stavbu č.11318902 - přechod pro chodce Kamenická x Lužická
ZM18070526Memorandum o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů
ZM18070527Spolupráce s SVS a.s. na projektu „Investice v části města Děčín - Horní Oldřichov“
ZM18070528Žádost sportovního klubu FK JUNIOR Děčín z.s. o dotaci
ZM18070529Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
6Odprodej pozemků
ZM18070601Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM18070602Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – záměr
ZM18070603Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM18070604Prodej pozemku p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM18070605Prodej pozemku p. č. 584/1 k. ú. Folknáře - záměr
ZM18070606Prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly - záměr
ZM18070607Prodej části pozemku p. č. 2698 k. ú. Děčín - záměr
ZM18070608Prodej částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM18070609Prodej části pozemku p.č. 711/6 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM18070610Prodej částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 v k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM18070611Směna částí pozemků v k.ú. Bynov – záměr
ZM18070612Prodej částí pozemků p.č. 682/1 a p.č. 687/3 k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM18070613Prodej pozemků p.č. 145 a st.p.č. 65 v k.ú. Krásný Studenec – záměr N
ZM18070614Prodej pozemků p.č. 393/14, 393/15 v k.ú. Bělá u Děčína – záměr N
ZM18070615Prodej části pozemku p. č. 1587 k. ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM18070616Prodej části pozemku p.č. 194/2 k.ú. Dolní Žleb
ZM18070617-18Prodej pozemků k.ú. Prostřední Žleb
ZM18070619Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb
ZM18070620Prodej pozemků st. p. č. 6 a st. p. č. 7 k. ú. Lesná u Děčína
ZM18070621Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – dohadovací řízení
ZM18070622Prodej pozemku p.č. 99 včetně objektu čp. 13 a pozemku p.č. 98 k.ú. Děčín-Staré Město - dohadovací řízení
ZM18070623Domov se zvláštním režimem – smlouva budoucí směnná
ZM18070624Pozemek p.č. 2889/78 k.ú. Podmokly – souhlasné prohlášení
ZM18070625-27Pozemky v k.ú. Podmokly – majetkoprávní vypořádání stavby „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa
ZM18070628Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb - revokace
ZM18070629Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice N
ZM18070630Pozemek p.č.195/4 k.ú. Podmokly + věcné břemeno, revokace, výkup
ZM18070631Výkup pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 Benešovská ul., v k.ú. Děčín - záměr
ZM18070632Pozemek p. č. 316/35 k. ú. Martiněves u Děčína – výkup
ZM18070633Výkup částí pozemků pod komunikací v k.ú. Dolní Žleb
ZM18070634Pozemky k.ú. Podmokly – uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
ZM18070635Pozemky k.ú. Děčín – bezúplatný převod
ZM18070636Pozemek p. č. 305/1 k. ú. Nebočady - bezúplatný převod
ZM18070637Převod pozemků v k.ú. Podmokly
ZM18070638Pozemek p. č. 2758/1 k. ú. Děčín - výkup
7Informace o činnostech orgánů města
ZM18070701Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr