Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.01.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18010101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18010102Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18010201Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM18010301Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM18010302Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM18010303Žádost paní ********* *********** o prominutí pohledávky
ZM18010304Zápis č. 9/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.11.2017
ZM18010305-06Zápis z 29. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.11.2017, Zápis z 30. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.12.2017
ZM18010307Žádost pana ******************* o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM18010308Rekonstrukce pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně
ZM18010309Poskytnutí finačního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
ZM18010310Škola pro všechny (Inkluze II)
ZM18010311Podání žádosti o dotaci na projekt „Duhová zahrada“
ZM18010312Podání žádosti o dotaci na projekt „Učíme se venku“
ZM18010313Podání žádosti o dotaci na projekt „Voda v zahradě“
ZM18010314Dotace na provoz sportovní haly Maroldova 1279/2, Děčín I v roce 2018
ZM18010315Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2018
4Odprodej pozemků
ZM18010401Objekt čp. 13, Litoměřická ul, Děčín III – opětovný záměr
ZM18010402Prodej částí pozemků p. č. 1146/3 a p. č. 252/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM18010403Prodej částí pozemků v k. ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM18010404Prodej pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín – záměr
ZM18010405Prodej částí pozemků p.č. 118/1 a p.č. 119/1 k.ú. Nebočady – záměr
ZM18010406Prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec
ZM18010407Pozemky p.č. 307/2 a p.č. 308/2 k.ú. Boletice nad Labem – výkup
ZM18010408Bezúplatný převod části pozemku k.ú. Prostřední Žleb – revokace
5Informace o činnostech orgánů města
ZM18010501Informace o činnostech orgánů města
6Diskuse a závěr