Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.03.2019
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM19030101Určení ověřovatelů zápisu
ZM19030102Volba návrhové komise
2Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM19030201Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3
ZM19030301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
ZM19030302Zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 18.3.2019
4Ostatní záležitosti
ZM19030401Žádost paní *********** ********** o prominutí pohledávky
ZM19030402Žádost paní ********* ************* o prominutí pohledávky
ZM19030403Žádost manželů ********* a ********* ************ o prominutí pohledávky
ZM19030404Žádost paní ***** ************* o prominutí pohledávky
ZM19030405Návrh na schválení soudního smíru s panem ******* **********
ZM19030406Návrh na uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV paní ******* ***************
ZM19030407Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly
ZM19030408Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění bezbariérových úprav MŠ Liliová v Děčíně“
ZM19030409Návrh na zřízení organizační složky statutárního města Děčín – Městské turistické centrum Děčín a schválení zřizovací listiny této organizační složky.
ZM19030410Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží
ZM19030411Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín za rok 2018
ZM19030412Návrh dotace na rok 2019 pro nájemce Společenského domu Střelnice
ZM19030413Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská Kotva 2019“
ZM19030414-15Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.02.2019, zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.03.2019
ZM19030416Návrh dotací v oblasti sportu na rok 2019
ZM19030417Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2019
ZM19030418Obnova historické části Podmokel – etapa C
ZM19030419URBACT III OPERATIONAL PROGRAMME (2014-2020)
ZM19030420-21Odvolání člena představenstva Dopravní podniku města Děčína, a.s.
5Odprodej pozemků
ZM19030501Převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Horní Oldřichov
ZM19030502Prodej části pozemku p. č. 832/1 k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM19030503Prodej části pozemku p.č. 1205 v k.ú. Děčín – záměr
ZM19030504Prodej části pozemku p.č. 915/9 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM19030505Prodej pozemku p.č. 778/27 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM19030506Část pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína - výkup
ZM19030507Pozemek p.č. 673/3 k.ú. Děčín - nabytí do majetku města
6Informace o činnostech orgánů města
ZM19030601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr