Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 14.12.2023
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM23120101Určení ověřovatelů zápisu
ZM23120102Volba návrhové komise
2Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM23120201Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024
ZM23120301Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024
4Ostatní záležitosti
ZM23120401Žádost paní *********************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bynov
ZM23120402Zápis z 2. zasedání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 09.11.2023
ZM23120403Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 21.11.2023
ZM23120404Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
ZM23120405-06Návrh na revokaci usnesení č. ZM 23 11 03 04 a Dotační program statutárního města Děčín „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2024“ v aktualizovaném znění
ZM23120407Dotace na provoz 2023 - Basketbalový klub Děčín z.s., dodatek č. 1.
ZM23120408Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
ZM23120409Návrh smlouvy o spolupráci - Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění
ZM23120410Oprava Řetězové lávky pod děčínským zámkem
ZM23120411Obnova válečných hrobů v Děčíně
ZM23120412Dotace na provoz 2023 - HC Děčín z.s., Dodatek č. 1.
ZM23120413Návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky
ZM23120414Zápis ze zasedání FV ZM č. 8a/2023 ze dne 30. 11. 2023
5Problematika pozemků
ZM23120501Pozemek p.č. 1087/2 k.ú. Krásný Studenec - bezúplatný převod
ZM23120502-05Pozemky pod stavbami lehkého opevnění (tzv řopíky) – souhlasná prohlášení
ZM23120506Prodej stavby kůlny bez čp/če na pozemku st.p.č. 775 k.ú. Bělá u Děčína
ZM23120507Prodej části pozemku p.p.č. 1270/2 a pozemku st.p.č. 94/1 k.ú. Krásný Studenec - záměr
ZM23120508Prodej části pozemku p.č. 427/1 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr N
ZM23120509Prodej části pozemku p.č. 539/3 k.ú. Lesná u Děčína - záměr N
ZM23120510Pozemek p.č. 786 k.ú. Děčín - jeho užívání, dohoda o smíru v soudním sporu o vyklizení a vydání bezdůvodného obohacení (hala Vokolkova)
6Informace o činnostech orgánů města
ZM23120601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů města
8Diskuse s občany
9Dotazy a informace členů zastupitelstva