Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 22.03.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18030101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18030102Volba návrhové komise
2Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18030201Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018
ZM18030301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018
4Ostatní záležitosti
ZM18030401-02Zápis z 32. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.02.2018, zápis z 33. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 26.02.2018
ZM18030403Zápis č.2/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 28.2.2018
ZM18030404Žádost paní ****** ************ o prominutí pohledávky
ZM18030405Žádost pana ************ ********* o prominutí pohledávky
ZM18030406Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Prostřední Žleb
ZM18030407Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Krásný Studenec
ZM18030408-21Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně na volební období 2018-2022 - opakovaná volba
ZM18030422Návrh dotací v oblasti sportu na rok 2018
ZM18030423Návrh dotací v oblasti kultury pro rok 2018
ZM18030424Návrh dotace na rok 2018 pro nájemce Společenského domu Střelnice
ZM18030425Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2018“
ZM18030426Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
ZM18030427Poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
ZM18030428Stanovisko ke zřízení komplexního školského a poradenského zařízení, včetně zřízení 1. stupně základní školy speciální
ZM18030429Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín
ZM18030430Žádost manželů ***************************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM18030431Přijetí dotace na projekt „Koordinátor terénní práce v Děčíně“
ZM18030432Osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
5Odprodej pozemků
ZM18030501Směna částí pozemků v k.ú. Chrochvice - záměr
ZM18030502Směna částí pozemků v k.ú. Krásný Studenec
ZM18030503Prodej části pozemku p.č. 194/2 k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM18030504Prodej pozemku p. č. 2637 v k. ú. Děčín - záměr
ZM18030505Prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín – částečná revokace, prodej
ZM18030506Prodej části pozemku p.č. 495/7 k. ú. Děčín – Staré Město
ZM18030507Prodej části pozemku p. č. 1455/1 k. ú. Horní Oldřichov
ZM18030508Prodej pozemků 2164/3 a p.č. 2988 v k.ú. Děčín
ZM18030509Prodej pozemku p.č. 271/6 k.ú. Dolní Žleb
ZM18030510Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I
6Informace o činnostech orgánů města
ZM18030601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr