Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.02.2019
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM19010101Určení ověřovatelů zápisu
ZM19010102Volba návrhové komise
2Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM19020201Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ZM19020301Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
4Osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
ZM19020401Osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
5Ostatní záležitosti
ZM19020501Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018
ZM19020502Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 - 2020
ZM19020503Žádost manželů ******* a ********** **************** o prominutí pohledávky
ZM19020504Žádost paní ****** ********* o prominutí pohledávky
ZM19020505Žádost paní ******* *********** o prominutí pohledávky
ZM19020506Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Březiny u Děčína
ZM19020507Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Boletice nad Labem
ZM19020508Statut sociálního fondu statutárního města Děčín
ZM19020509Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD
ZM19020510Přeložka silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka)
ZM19020511Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 11. 2. 2019
6Odprodej pozemků
ZM19020601Prodej pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín – záměr
ZM19020602Prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM19020603Prodej části pozemku p. č. 794 v k. ú. Loubí u Děčína - záměr
ZM19020604Prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov- záměr
ZM19020605Prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína - záměr
ZM19020606Pozemky pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ – záměr
ZM19020607Prodej pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM19020608Prodej pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM19020609Prodej pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín – záměr
ZM19020610Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína
ZM19020611Prodej pozemků v k.ú. Podmokly
ZM19020612Prodej částí pozemků v k. ú. Bynov
ZM19020613Pozemek p.č. 709/1 k.ú. Děčín-Staré Město – bezúplatný převod
ZM19020614Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly
ZM19020615Část pozemku p.č. 210 v k.ú. Boletice nad Labem - výkup
ZM19020616Nabídka na výkup vodního zdroje v k.ú. Křešice u Děčína
ZM19020617Prodej pozemků k.ú. Prostřední Žleb – revokace
7Informace o činnostech orgánů města
ZM19020701Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr