Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 22.02.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
2Slib nového člena Zastupitelstva města Děčín
ZM18020201Určení ověřovatelů zápisu
ZM18020202Volba návrhové komise
3Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18020301Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
4Volba člena a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města Děčín
5Ostatní záležitosti
ZM18020501Zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018
ZM18020502Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.1.2018
ZM18020503Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM18020504Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce
ZM18020505Závěrečná zpráva - Bytový podnik Děčín v likvidaci
ZM18020506Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 a návrh Smlouvy
ZM18020507Místní plán inkluze Děčín 2018 - 2021
ZM18020508Program zeleň do měst a jejich okolí - park ul. U Plovárny
ZM18020509Petice za zachování provozu Víceúčelové sportovní haly v Děčíně
ZM18020510Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2017
ZM18020511Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)
ZM18020512Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených statutárním městem Děčín a části společných školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem Děčín
ZM18020513Obnova Ovčího můstku v Děčíně
6Odprodej pozemků
ZM18020601Zásady - prodej pozemků - doplnění, změna
ZM18020602Prodej části pozemku p.č. 40/4 v k.ú. Nebočady – záměr N
ZM18020603Směna – výkup částí pozemků v k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM18020604Prodej části pozemku p. č. 3 k. ú. Hoštice nad Labem
ZM18020605Prodej pozemku st. p. č. 104 k. ú. Krásný Studenec
ZM18020606Prodej pozemku p. č. 252/7 k. ú. Dolní Žleb
ZM18020607Prodej pozemku p. č. 172/8 k. ú. Dolní Žleb
ZM18020608Výkup části pozemku p.č.2857/16 k.ú. Podmokly N
ZM18020609Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín – schválení smlouvy
ZM18020610Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – revokace
ZM18020611-12Výkup lesních, příp. zalesněných pozemků v k.ú. Chrochvice – revokace
7Informace o činnostech orgánů města
ZM18020701Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr