Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 27.04.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17040101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17040102Volba návrhové komise
2Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17040201Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
ZM17040301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
4Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2017“
ZM17040401Žádost o poskytnutí dotace „Děčínská kotva 2017“.
5Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu
ZM17040501Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o regulaci hlučných činností a o nočním klidu.
6Dodatek smlouvy s o. p. s. České Švýcarsko
ZM17040601Dodatek smlouvy s o. p. s. České Švýcarsko
7Ostatní záležitosti
ZM17040701Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 22.3.2017
ZM17040702Žádost manželů ******************************** o prominutí pohledávky
ZM17040703Vrácení Ceny statutárního města Děčín.
ZM17040704Dar na pořízení nových varhan do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
ZM17040705SPRM 2014 - 2020, vyhodnocení plnění indikátorů a AP za rok 2016
ZM17040706Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise
ZM17040707Zápis z 23. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 09.03.2017
ZM17040708Zpracování dokumentu SUMF/SUMP
ZM17040709Finanční dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti a na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč
8Problematika pozemků
ZM17040801Prodej pozemků p. č. 357, 362, 348/7, 348/17 v k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM17040802Ludvíkovický potok ř.km 0,900 – 1,400 - záměr
ZM17040803Prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM17040804Směna částí pozemků v k.ú. Děčín – záměr
ZM17040805Prodej pozemku p.č. 2955/1 k.ú. Děčín
ZM17040806Výkup pozemku p.č. 2319/1 k.ú. Podmokly
ZM17040807Výkup pozemků pod komunikací k.ú. Chrochvice
ZM17040808Prodej pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb – revokace, záměr
ZM17040809Prodej pozemků p.č. 672/1, 672/2 a části p.č. 673/2 v k.ú. Děčín
ZM17040810Pozemky v k.ú. Podmokly – revokace, výkup
ZM17040811Pozemky v k.ú. Bělá u Děčína – věcné břemeno
ZM17040812Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín – Staré Město – revokace
9Informace o činnostech orgánů města
ZM17040901Informace o činnostech orgánů města
10Diskuse a závěr