Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.05.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17050101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17050102Volba návrhové komise
2Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17050201Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM17050301Zpráva o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín
ZM17050302Tyršův Děčín 2017 - žádost o dotaci
ZM17050303Srdce nad Olympem - žádost o dotaci
ZM17050304Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 06.04.2017
ZM17050305Zápis z 24. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 06.04.2017
ZM17050306Zápis č. 4/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.4.2017
ZM17050307Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)
ZM17050308Poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní a.s., Nemocnici Děčín o.z.
ZM17050309Žádost p. ****************** o prominutí pohledávky
ZM17050310Žádost manželů ******* a ******* *************** o prominutí pohledávky
ZM17050311Návrh smlouvy o postoupení pohledávky
ZM17050312Zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.05.2017
4Problematika pozemků
ZM17050401Pozemek p.č. 891 k.ú. Podmokly – doplnění usnesení, zřízení věcného břemene
ZM17050402Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM17050403Prodej části pozemku p. č. 862/2 k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM17050404Prodej částí pozemků p. č. 761/119 a p. č. 761/130 k. ú. Bynov - záměr
ZM17050405Prodej pozemku p. č. 242 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM17050406Prodej části pozemku p. č. 677/1 k. ú. Chrochvice - záměr
ZM17050407Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 86 včetně objektu čp. 93 vše v k.ú. Velká Veleň N
ZM17050408Prodej pozemku p.č. 2889/119 v k.ú. Podmokly
ZM17050409Prodej pozemku p.č. 791/5 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM17050410Prodej pozemku p.č. 2439/3 v k.ú. Podmokly
ZM17050411Prodej pozemku p.č. 169/1 v k.ú. Křešice u Děčína
ZM17050412Prodej pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice
ZM17050413Prodej části pozemku p.č. 845/10 v k.ú. Bynov
ZM17050414Pozemek p. č. 77/12 v k. ú. Děčín - revokace usnesení
5Informace o činnostech orgánů města
ZM17050501Informace o činnostech orgánů města
6Diskuse a závěr