Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 25.04.2019
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM19040101Určení ověřovatelů zápisu
ZM19040102Volba návrhové komise
2Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM19040201Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3"Informace o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu 12. změny Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným postupem"
ZM19040301Informace o zajišťování stanovisek k navrhovanému obsahu 12. změny Územního plánu města Děčín „Plavební stupeň Děčín“, pořizované zkráceným postupem
4Ostatní záležitosti
ZM19040401Podpora zaměstnanosti v Děčíně
ZM19040402Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Maxičky
ZM19040403Žádost paní ****** *********** o prominutí pohledávky
ZM19040404Žádost pana ********* *********** o prominutí pohledávky
ZM19040405Návrh dohody o splátkách s panem ********** **********
ZM19040406Dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč
ZM19040407Zápis č. 4/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 8.4.2019
ZM19040408Zápis z 5. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 10.04.2019
ZM19040409Zápis z jednání Osadního výboru Dolní Žleb
ZM19040410-11Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba
ZM19040412-13Návrh na zrušení názvu ulic v Děčíně XXXIII-Nebočady a v Děčíně XXXII-Boletice nad Labem
ZM19040414Podnět Mgr. Jana Šmída - Směrnice č. 5
ZM19040415Objekt Vila Tereza, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV - kontrola nakládání s majetkem města
5Odprodej pozemků
ZM19040501Část pozemku p.č. 3052 k.ú. Děčín - zrušení předkupního práva
ZM19040502Směna pozemků v k. ú. Krásný Studenec - záměr
ZM19040503Prodej pozemků k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM19040504Prodej části pozemku p. č. 781/1 k. ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM19040505Prodej části pozemku p.č. 971/11 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM19040506Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly – záměr N
ZM19040507Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov – Povodí Ohře s.p.
ZM19040508Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína
ZM19040509Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly
ZM19040510Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly
ZM19040511-13Výkup částí pozemků v k. ú. Podmokly – „Oprava chodníku ul. Na Stráni“
ZM19040514-15Pozemky p.č.106, 109 k.ú. Podmokly – výkup v rámci akce „Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách, Podmokly“
ZM19040516Pozemek k.ú. Březiny u Děčína – bezúplatný převod
6Informace o činnostech orgánů města
ZM19040601Informace o činnostech orgánů města
7Diskuse a závěr