Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 21.09.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17070101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17070102Volba návrhové komise
2Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17070201Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ZM17070301Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
4Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2017
ZM17070401Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2017
5Rekreační areál k. ú. Maxičky - prodej
ZM17070501-04Rekreační areál k.ú. Maxičky - prodej
6Ostatní záležitosti
ZM17070601Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2014 – 2020
ZM17070602Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města Děčín
ZM17070603Žádost p. ************ ******** o prominutí pohledávky
ZM17070604Žádost paní ********* ************* o prominutí pohledávky
ZM17070605Žádost manželů ******** a ********* ********* o prominutí pohledávky
ZM17070606Zápis č. 6/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.6.2017
ZM17070607Zápis z 26. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.06.2017
ZM17070608Zápis č. 2 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 03.08.2017
ZM17070609Poskytnutí finančního daru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z.
ZM17070610Podpora subjektů pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu v roce 2017
ZM17070611Žádost FK JUNIOR Děčín z. s. o navýšení dotace na činnost
ZM17070612Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, která zrušuje OZV č. 5/2012
ZM17070613Bezúplatný převod staršího nábytku
ZM17070614Bezúplatný převod staršího nábytku
ZM17070615Bezúplatný převod výpočetní techniky
ZM17070616Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba
ZM17070617Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně - opakovaná volba
ZM17070618Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín
ZM17070619Zápis z 27. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 07.09.2017
ZM17070620Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci
7Problematika pozemků
ZM17070701Prodej pozemku p. č. 1235/1 k. ú. Děčín - záměr
ZM17070702Prodej pozemku p. č. 797 k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM17070703Prodej částí pozemku p. č. 761/118 k. ú. Bynov - záměr
ZM17070704Prodej pozemků p. č. 348/11, p. č. 348/8, p. č. 348/13 a st. p. č. 463 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM17070705Prodej pozemku p.č. 121/1 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM17070706Prodej pozemků p.č. 761/72 a p.č. 761/74 k.ú. Bynov – záměr
ZM17070707Prodej pozemku p.č. 884/3 k.ú. Podmokly – záměr
ZM17070708Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně objektu čp. 66, Děčín XI - Horní Žleb - záměr
ZM17070709Prodej částí pozemků p. č. 3453/15 a p. č. 3453/14 k. ú. Podmokly - záměr
ZM17070710Prodej pozemku p. č. 2190 k. ú. Děčín - záměr
ZM17070711Prodej části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín – záměr N
ZM17070712Prodej pozemků p.č. 915/1, 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr - N
ZM17070713Prodej pozemku p.č. 363/6 v k.ú. Děčín – záměr N
ZM17070714-15Pozemky k.ú. Děčín – bezúplatný převod
ZM17070716Prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína
ZM17070717Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec
ZM17070718Prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína
ZM17070719Prodej pozemku p.č. 2239, včetně objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I
ZM17070720Prodej pozemku p. č. 1359 k. ú. Prostřední Žleb
ZM17070721Pozemek p.č. 1101 k.ú. Děčín - Staré Město – výkup
8Informace o činnostech orgánů města
ZM17070801Informace o činnostech orgánů města
9Diskuse a závěr