Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 13.12.2018
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM18090101Určení ověřovatelů zápisu
ZM18090102Volba návrhové komise
2Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM18090201Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Zřízení Osadního výboru Dolní Žleb
ZM18090301-03Zřízení Osadního výboru Dolní Žleb
ZM18090306Volba předsedy Osadního výboru Dolní Žleb
4Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
ZM18090401Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
ZM18090402Problematika přijetí střednědobého úvěru městem
5Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace statutárního města Děčín
ZM18090501Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace statutárního města Děčín
6Ostatní záležitosti
ZM18090601Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Folknáře
ZM18090602Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Březiny u Děčína
ZM18090603Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM18090604Žádost manželů ********** a ******* ***************** o prominutí pohledávky
ZM18090605Žádost pana ******* ******* o prominutí pohledávky
ZM18090606Žádost pana *********** ********* o prominutí pohledávky
ZM18090607Žádost pana ******** ******* o prominutí pohledávky
ZM18090608Žádost paní ******** ************ o prominutí pohledávky
ZM18090609Návrh na zpětvzetí žaloby k vymožení pohledávky
ZM18090610Zápis č.7/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 12.9.2018
ZM18090611Zápis č.8/2018 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 19.11.2018
ZM18090612Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2019
ZM18090613Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise, revokace
ZM18090614Dotační programy statutárního města Děčína na rok 2019 - společný materiál odboru školství a kultury a odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ZM18090615Žádost Sportovního klubu dětí a mládeže Děčín, z.s. o poskytnutí dotace - investice
ZM18090616Rozhodnutí o poskytnutí dotace Adrianě Holanové
ZM18090617Poskytnutí daru
ZM18090618Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
ZM18090619Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost“
ZM18090620Koncepce prorodinné politiky města Děčín na období 2019 - 2023
ZM18090621Stanovisko obce k zápisu nového oboru vzdělání 79-01-B/01 základní škola speciální do rejstříku škol
ZM18090622Stanovisko obce k zápisu nového oboru vzdělávání - základní škola speciální do rejstříku škol
ZM18090623Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace - změna člena Řídícího výboru
ZM18090624Přijetí dotace k akci „Zažijte to znovu!“ v Děčíně
ZM18090625Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města.
ZM18090626Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín
ZM18090627Revokace usnesení ZM č. 18 08 16 01 ze zasedání ZM dne 5.11.2018 - zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti.
ZM18090628Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice
ZM18090629Návrh na vydání nového Jednacího řádu finančního výboru ZM
ZM18090630Žádost o převedení hospodářského výsledku za rok 2017 do roku 2018 - HC Děčín z.s.
ZM18090631Dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v roce 2019
ZM18090632Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému členu zastupitelstelstva
ZM18090633Návrh na odvolání a návrh nových zástupců do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města.
ZM18090634Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 05.12.2018
ZM18090635Zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2019
7Odprodej pozemků
ZM18090701Prodej části pozemku p.č. 164/3 v k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM18090702Prodej částí pozemků v k.ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM18090703Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – záměr
ZM18090704Dodatky ke smlouvám - areál Maxičky - změna termínu pro směnu pozemků s Lesy ČR s.p.
ZM18090705Prodej části pozemku v k. ú. Bynov - záměr
ZM18090706Pozemky v k. ú. Prostřední Žleb – revokace usnesení
ZM18090707Prodej pozemků v k. ú. Krásný Studenec a k. ú. Podmokly - záměr N
ZM18090708Prodej části pozemku p.č. 832/1 k.ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM18090709Prodej pozemku p.č. 2810 v k.ú. Podmokly – záměr...................N
ZM18090710Prodej pozemků p.č. 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr………N
ZM18090711Prodej pozemku p.č. 778/19 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM18090712Prodej pozemku p. č. 3657/145 v k. ú. Podmokly
ZM18090713Směna částí pozemků v k.ú. Bynov
ZM18090714Prodej pozemku st.p.č. 322, včetně stavby čp. 66, Labské nábřeží, Děčín XI - Horní Žleb
ZM18090715Pozemky v k.ú. Podmokly – majetkoprávní vypořádání stavba „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana – II. etapa“
8Informace o činnostech orgánů města
ZM18090801Informace o činnostech orgánů města
9Diskuse a závěr