Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 29.06.2017
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM17060101Určení ověřovatelů zápisu
ZM17060102Volba návrhové komise
2Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17060201Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2016
ZM17060301Závěrečný účet statutárního města Děčín za rok 2016
4Dotace na provoz osobní lodní dopravy
ZM17060401Osobní lodní doprava v Děčíně – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
5Ostatní záležitosti
ZM17060501Akční plán města Děčín na rok 2018
ZM17060502Plán odpadového hospodářství města Děčín
ZM17060503Žádost paní ****************** a pana ****************** o prominutí pohledávky
ZM17060504Žádost paní ******************** o povolení splátek
ZM17060505Žádost paní ******************* o povolení splátek
ZM17060506Návrh smlouvy o postoupení pohledávky
ZM17060507Smlouva o budoucí darovací smlouvě - převod části silnice č. I/62, ul. Ústecká do majetku města
ZM17060508Žádost o prominutí ostatní pohledávky vyšší než 20.000 Kč
ZM17060509Žádost o finanční podporu - Linka bezpečí, z.s.
ZM17060510Zápis č. 5/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 17.5.2017
ZM17060511Územní studie ORP Děčín - Dodatek ke smlouvě o partnerství
ZM17060512Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků
ZM17060513Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Srdce nad Olympem
ZM17060514Městské slavnosti Děčín 2018 - Hudební festival Labefest
ZM17060515Přijetí dotace na opravu vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská Stráž
ZM17060516Tyršův Děčín 2017 - žádost o dotaci
ZM17060517Petice za zachování dětského hřiště v k. ú. Křešice u Děčína
6Problematika pozemků
ZM17060601Prodej nemovitostí k.ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM17060602Prodej části pozemku p.č. 374/1 v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM17060603Prodej části pozemku p.č. 622/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM17060604Prodej části pozemku p.č. 933/2 v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM17060605Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM17060606Prodej pozemku p.č. 1679/2 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM17060607Prodej části pozemku 425/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM17060608Prodej pozemku p.č. 271/6 k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM17060609Prodej pozemku p.č. 276/128 k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM17060610Prodej pozemku p. č. 502/1 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM17060611Prodej části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly – záměr
ZM17060612Prodej části pozemku v k.ú. Horní Oldřichov
ZM17060613Prodej části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín
ZM17060614Prodej částí pozemku p.č. 676/1 k.ú. Bynov
ZM17060615-17Prodej částí pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb
ZM17060618Prodej části pozemku p.č. 505/1 k.ú. Dolní Žleb
ZM17060619Směna částí pozemků v k.ú. Děčín
ZM17060620-21Bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 k.ú. Děčín - revokace
7Informace o činnostech orgánů města
ZM17060701 Informace o činnostech orgánů města
8Diskuse a závěr